תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

ביקורת פנים

 

 

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', מספק שרותי ביקורת פנים לתאגידים ובעיקר לאגודות שיתופיות על כל ענפיהן. עו"ד דני ויצ'לבסקי מכיר היטב תחום הביקורת במיוחד בתאגידים אלה ובין היתר הינו חבר לשכת מבקרי הפנים בישראל.
הליך ביקורת הפנים בראיית המשרד הינו הליך רב שנתי שבו מלווה המבקר פנים את הארגון ובוחן את התהליכים בו ו/או את התנהלותו במסגרת של תחומים נרחבים ושונים.
במסגרת הליך הביקורת הכללי בונה מבקר הפנים מערך ביקורת מלא לרבות תוכנית עבודה מפורטת רב שנתית של תחומי הביקורת שיועברו לאישור דירקטוריון התאגיד.
לעו"ד דני ויצ'לבסקי ניסיון רב כמבקר פנים של תאגידים וארגונים שונים והכרות טובה עם תחום הביקורת הן בפן המשפטי והן בפן העסקי על רקע ניסיונו ותחומי השכלתו. במסגרת הביקורת יתכנו מקרים בהן נעזר גם באנשי מקצוע פנימיים לתאגיד או חיצוניים לפי העניין והצורך, כך במקרים רבים נעזר מבקר הפנים ברואה חשבון של התאגיד או ברואה חשבון חיצוני במקרה בו לא ניתן לבצע שימוש ברואה החשבון של התאגיד. 

בניית הליך ביקורת הפנים על ידי המשרד:
בראיית המשרד על כל ביקורת להיות מלווה בסדרה של פגישות ו/או בדיקות ואשר בסופם מציג מבקר הפנים דו"ח ביקורת הכולל פרק של מסקנות והמלצות לביצוע ומועדים לביצוע ככל הניתן וכן ככל הניתן צעדים פרקטיים לביצוע כגון אישורי נהלי עבודה וכיוצ"ב.
בנוסף, מומלץ, כי יקבעו מועדים להוצאת דו"ח פרוט של ביצוע המלצות הביקורת שיועבר גם הוא לדירקטוריון לצורך מעקב ביצוע המלצות המבקר.
הליך הביקורת מבוצע באופן הכרחי כבלתי תלוי, תוך קבלת שתוף פעולה מלא וגישה חופשית על ידי כל הגורמים הרלבנטיים ומתוך רצון לבצוע ביקורת בדרך משתפת ובונה, אך ללא מגבלות ולרבות בנושאים הנוגעים להנהלת התאגיד ו/או מי מטעמם.
הליך הביקורת מטרתו לשפר וליעל את ההתנהלות התאגידית בכל התחומים, תוך מתן הערות בונות וחיזוק תחומים חזקים, לצד בחינת כשלי עבר או הווה והכל מתוך מטרה משותפת להשגת מטרות וניהול בשקיפות ובצורה ראויה של התאגיד.
המדובר בתחום שיחסית נמצא בחיתוליו, אך בשנים האחרונות טופס תאוצה ולמעשה נמצא כיום ברוב התאגידים המובילים בארץ.
טיפול בביקורת פנים דורש כישורי אבחון ובקרה, וכן כלים וידע המקלים על יישום בפועל של המלצות אופרטיביות, כאשר המטרה היא לאפשר את רציפות הביקורת לאורך זמן. כך שהביקורת תשמש בראש ובראשונה כלי ניהולי אפקטיבי וקונסטרוקטיבי באמצעות דיאלוג מקצועי חיובי בין עו"ד המבקר ללקוחות.
במסגרת הביקורת נבנית תוכנית משותפת עם הלקוח, באשר לתחומי עשיית הביקורת וכן מתווספים במהלך השנים תחומים נוספים בהתאם לדרישת בדיקה ספציפית של דברים דחופים הדורשים התייחסות המבקר.
הצלחת הביקורת תלויה בראש ובראשונה בשיתוף הפעולה שבין הצדדים לביקורת, כלומר המבקר והמבוקרים. הביקורת נעשית ברוח חיובית ומטרתה הינה אחת, שיפור וייעול ומתן כלים למנהלים לטובת הצלחת הלקוח. הביקורת מלווה בהמלצות לצעדים אופרטיביים ואשר בסופם על המבוקר ליישמם ולעקוב אחר הביצוע, תוך שניתן לקבוע מועדי ביקורת חוזרים גם לצורך בדיקת היישום.
במסגרת הביקורת ההתמקדות היא בבדיקת נהלים קיימים ו/או חסרים, שיפורם ו/או מתן המלצות מלאות ואף המלצות לאישור נהלים אשר מעלה המבקר בדוחותיו. כמו כן, נערכת לפי דרישה ביקורת למערכות שונות ולפונקציות שונות של המבוקר ובין היתר, מערכות שיווק, תפעול, מורשי חתימות, הנהלה, עובדים, בטיחות, מערכות מידע ועוד. 

קצת על ביקרות פנים:
מהי ביקורת פנים? ביקורת פנים היא פעילות המתבצעת על ידי מבקר פנימי בארגון או תאגיד מסוים. המטרה היא להפנות קשב של מנהלים ועובדים בארגון לסיכונים בתפקוד הארגון ולצורך שפור הבקרות הניהולית וצמצום הסיכונים הללו.
מה כוללת פעילות המבקר? הפעילות מחלקת לכמה שלבים: 1. קביעת תוכנית ביקורת; 2. עריכת סקר מוקדם בכל נושא ביקורת; 3. ביצוע עבודת שטח בבניית הביקורת; כתיבת טיוטת דו"ח ביקורת וקבלת תגובת מבוקרים; 4. כתיבת דו"ח ביקורת סופי הכולל המלצות; 5. מעקב אחר ביצוע המלצות וביקורות חוזרות.
חוק הביקורת הפנימית מחייב שלמבקר פנים יהיה תואר ראשון או הסמכה כרואה חשבון או כעורך דין או הסמכת מבקר פנים.
דוגמאות לתחומי ביקורת בתאגיד: ניהול קופות קטנות; נוהל קבלת חברים; נוהל הוצאת חברים; ביטוחים; ניהול ועדות; ניהול דירקטוריון; הסכמי העסקה; ניגודי עניינים; מחשוב; כהונת בעלי תפקידים; ניהול תקין; התקשרויות עם ספקים; בדיקת ביצוע החלטות בפועל; תאונות עבודה; בטיחות; חוזים; גבייה
הדוגמאות לעיל, הינם תחומים אפשריים, אך כמובן ישנם תחומים רבים אחרים וכל ביקורת יכולה להוביל לביקורות נוספות, ולכל תאגיד יש להכין תוכנית המתאימה לצרכיו.
« Back