תחומי עיסוק
למשרדנו מספר מחלקות כגון: דיני עבודה, מקרקעין, מחלקת הוצאה לפועל (גביה), דיני בנקאות, לשון הרע, שוק ההון ומטבע החוץ, מייעוץ בתחום העסקי, תעשייתי והמסחרי, ייעוץ לאומנים, חוזים, מכרזים, שטרות, מקרקעין וטכנולוגיה; כן משרדנו מופיע ומייצג לקוחות בכל הערכאות והאירגונים השיפוטיים, המוסדיים והממלכתיים

דיני חוזים

משרד עורכי דין דני ויצ'לבסקי ושות', עוסק ומכיר היטב את תחום דיני החוזים על כל היבטיו, הן בתחום הפרטי והן בתחום המסחרי.
המשרד עוסק בתחום זה החל משלב התכנון, דרך שלב המשא והמתן הטרום חוזי לקראת כריתת החוזה ועד להסתייגויות וכריתת החוזה ומילוי התחייבויות הצדדים לחוזה.
לעיתים המשרד נאלץ גם לטפל בהפרות החוזה על כל הסעדים הניתנים לקבל מהחוזה הקיים בין הצדדים ועל פי דין.
מגוון החוזים המטופלים במסגרת הפעילות המשפטית במשרד הינם רחבים ביותר וכולל את כל תחומי העיסוק, החל מהפרטיים ועד למסחריים על כל מגוון החוזים הנדרשים.
למשרד ניסיון רב בתחום דיני החוזים.
 
קצת על דיני חוזים:
מהו חוזה? - חוזה הוא הסכם אכיף בין צדדים אשר הגיעו להסכמות.
מהם דיני החוזים? דיני החוזים הם אלה אשר קובעים את הסטנדרטים והכללים אשר במסגרתם יפעלו הצדדים הקשורים בחוזה ביניהם ולרבות, קובעים דיני החוזים את דרך אכיפתם של החוזים, הסעדים בגין הפרות חוזה ככל שקיימות והתנאים להגדרת ההסכמה כחוזה מחייב.
מתי נכרת חוזה בין הצדדים? בהתאם לדרישות פרק א' של חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 חוזה נכרת לאחר שמי מהצדדים מסר הצעה באמצעות פניה של אדם לחברו המעידה על גמרות דעת של המציע להתקשר עם הניצע אשר התקבלה בדרך של קיבול על ידי הניצע שמבוצעת באמצעות מתן הודעה למציע אשר מעידה על גמרות דעת של הניצע להתקשר עם המציע. על ההצעה לכלול את הפרטים המהותיים להתקשרות. כלומר חוזה נכרת כאשר הצדדים מודעים להתחייבות שהם נוטלים על עצמם ויש להם גמירות דעת וכוונה להיות קשורים בחוזה ונדרשת אף כוונה ליצור יחסים משפטיים בין הצדדים.
אחד הערכים המשמעותיים ביותר בתחום דיני החוזים הוא "חופש החוזים" אשר בא לידי ביטוי בהוראות חוק החוזים לפיהן חוזה יכול להכרת בכתב או בעל פה, ובעיקר בסעיף 24 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, הקובע כי תכנו של החוזה הוא ככל שיסכימו הצדדים.
ישנם ביטוים נוספים כמובן לחופש החוזים הן בחקיקה והן בפסיקה. יודגש כי חופש החוזים מאפשר גם במקרים אשר מנוגדים לדין ואשר נעשים בהסכמה להתנות על הוראות חוקים מסוימים.
יודגש, כי חוזה יכול שיכרת בכתב אך הוא יכול גם להכרת בעל פה או בדרך של התנהגות (הקושי לרוב יהיה בדרך ההוכחה) ולמרות זאת ישנם מקרים בהם החוזה, מותנה בדרישות צורניות פורמאליות בהקשרים מסוימים כמו למשל במקרה של עסקה במקרקעין הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969). למרות זאת המגמה הכללית לאורך השנים היא הבנת רצון הצדדים וסטייה מהדרישות הפורמאליות תוך התחשבות בעקרונות תום הלב ורצון הצדדים.
החקיקה בדיני חוזים כוללת חקיקה כללית וחקיקה ספציפית בעבור נושאים קונקרטיים ובין היתר כוללת:
 - חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973חוק כללי אשר מטרתו להסדיר את תחום החוזים בישראל ולהסביר מתי ניתן לראות בסכמה כחוזה מחייב, מהם התנאים לכריתת חוזה, מתי ניתן לבטל חוזה, מה ההשלכות של ביטול חוזה, כיצד ניתן לפרש חוזה כיוצ"ב.
- חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1971. חוק אשר מטרתו להסדיר את התרופות המגיעות בגין הפרת חוזה על ידי מי מהצדדים.
- בנוסף ישנם כאמור חוקים ספציים כגון, חוק המכר, תשכ"ח 196, חוק החוזים האחידים, התשמ"ב-1982, חוק חוזה ביטוח, התשמ"א-1981, חוק חוזה קבלות, התשל"ד 1974, חוק השכירות והשאילה, התשכ"ט-1974 וכיוצ"ב.
« Back