פרטיות ומדיניות המשרד

תנאי שימוש באתר
שלום וברוכים הבאים לאתר הבית של דני ויצ'לבסקי ושות' עורכי דין (להלן: "המשרד").
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
האתר מכיל מידע, תמונות ,חומרים ועיצובים שונים אשר מוגנים ע"י זכויות יוצרים והנם בבעלותו הבלעדית של המשרד.  הנכם נדרשים לכבד זכויות היוצרים  כדין .
תנאי שימוש
 הנך מתבקש לקרוא הוראות מסמך זה בקפידה, שכן השימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, מעיד על קבלתך והסכמתך לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך להם. בחלק מדפי האתר, יימצאו תנאים נוספים, השימוש בדפים הללו כפוף הן לתנאי השימוש כלליים המתוארים כאן והן לתנאים הפרטניים שיימצאו בהם.
אחריות
האתר מציע שירותים ומידע רב מטעם המשרד וכן מידע רב מצדדים שניים ושלישיים עליהם אין למשרד פיקוח או שליטה באתר, לרבות איכות המידע מהימנותו ומידת התאמתו, המידע מוצג וניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) , המשרד אינו בודק את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או מידת דיוקו, והוא לא ישא באחריות לכל אי התאמה ו/או חוסר ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים בו. כל התמונות המוצגות באתר מיועדות להמחשה בלבד ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה התמונות לבין מראיהם במציאות.  בהתאם הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. 
מובן כי בנסיבות אלה לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין תכונות של השירותים, לרבות איכותם ו/או יכולותיהם ו/או מגבלותיהם ו/או מהימנותם ו/או התאמתם. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המשרד אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק שהוא בין אם ישיר ו/או עקיף ו/או כספי ו/או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע בתוכן האתר ו/או לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או המידע המוצג.לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות.
מובהר כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד.
אופן השימוש
המשרד מאפשר לגלוש באתר ולצפות ולקרוא בדפים המפורסמים בו ואף לשמור מידע זה לצרכים פרטיים בלבד ולא מסחריים. כאמור אין לשנות ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל ו/או למכור ו/או להציג בפומבי ו/או לעשות שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר בכל דרך שהיא אלא אם ניתנה הסכמה מפורשת וכתובה של המשרד.
פרסומים ועדכונים המופיעים באתר
המידע הנוגע לפרסומים ועדכונים וכל מידע אחר המופיע ומתעדכן באתר נועדו להצגת מידע כללי בלבד  ואינו מהוו כל יעוץ משפטי פרטני . מידע עדכני ומדויק ניתן לקבל במשרדי המשרד  בלבד. המידע עלול להתעדכן מעת לעת וייתכנו הבדלים בין המופיע באתר לבין הקיים במשרדי המשרד. לקבלת המידע הנכון לרגע נתון יש לפנות למשרד. המשרד אינו מתחייב כי מידע  שפורסם באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד  ויהיה רלבנטי בעתיד .
זכויות יוצרים וקניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר לרבות שם האתר,  הדומיין , זכויות היוצרים, עיצוב האתר, סימני המסחר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה, הסודות המסחריים ו דרך הצגת החומר לרבות ארגון וסידור המידע שבו וכל חומר אחר הכלול בו הנם רכוש המשרד בלבד או של צדדים שלישיים שהמשרד קיבל מהם רישיון שימוש כדין  בלבד .  
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להציג בפומבי, לשווק, לתרגם מידע או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו בבסיס הנתונים שבאתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, או למסור לצד כלשהו כל חלק כאמור לעיל מן האתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של המשרד - בכתב ומראש.  כמו כן, אין לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מן האתר בכל תוכנה שהיא ובכלל זה תוכנות המיועדות לאיסוף נתונים כיו"ב וכל שכן חל איסור חמור להפיצם, וכל זאת ללא אישור מפורש של המשרד ובכתב.
המשרד יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המשרד בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
דינים ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז במדינת ישראל 
כללי
אני מקפידים לנסות ולשמור על כל הכללים אך מובן כי אם לדעתך פורסם תוכן שיש בו לפגוע בצד ג' כלשהו ו/או בך הנך מתבקש לעדכן אותנו בעניין בכתובת דואר אלקטרוני