כינוס נכסים: 
משרדינו הינו בעל ניסיון רב בהליכי כינוס נכסים של חייבים בעלי חובות כספיים הן לרשויות מקומיות והן לתאגידים גדולים וקטנים והן לאישיים פרטיים.
עורכי הדין במשרדנו מתמנים ככונסי נכסים ומשרדנו מייצג נושים בהליכי כינוס נכסים בהוצאה לפועל ובין היתר בין לקוחותינו נמנים נושים פרטיים, גופים ציבוריים בכלל ורשויות מקומיות בפרט ואשר להם משרדנו מעניק ייעוץ משפטי שוטף בהליכים אלו וכן מבצע עבורם את כל הליכי הכינוס וגביית החובות באמצעות מימוש הנכסים.
הליך כינוס נכסים הינו הליך משפטי הכולל תפיסת נכס ושליטה בו, כך שניתן יהיה להיפרע ממנו.
הליך כינוס נכסים הינו הליך הגבייה הסופי אשר באמצעותו ניתן לפרוע את חובות החייב ומבוצע לאחר שננקטו כל הליכי הגבייה האפשריים כנגד החייב.
הליך כינוס נכסים בהוצאה לפועל:
כונס נכסים מתמנה רק עפ"י צו של בית המשפט או רשם ההוצל"פ.
כדי להסביר את הליך הכינוס בקצרה נמחיש אותו באמצעות הסבר על הליכי כינוס מוניציפאליים, כאשר הליכים אחרים הם דומים ולעיתים לא נעשים על ידי ההוצאה לפועל אלא על ידי מינוי של בית המשפט או החלטת חייב.
כאשר קיימים חובות מוניציפאליים ניתן לממש נכסי החייב לפירעון חובותיו באמצעות הגשת בקשה למימוש משכון ישירות ללשכת ההוצאה לפועל וזאת מבלי לפנות תחילה לבית המשפט.
כאשר מדובר בחובות מוניציפאליים חובות אלו נובעים בעיקרם עקב אי תשלום חובות ארנונה, מים וביוב לרשות מקומית, החלים על נכס ספציפי.
עם העברת הטיפול למשרדנו, אנו מגישים בקשה למימוש משכון בלשכת ההוצאה לפועל ולאחר מכן מוגשת בקשה למינוי עורכי הדין ממשרדנו ככונס נכסים על הנכס עליו חלים החובות.
עם קבלת המינוי על ידי רשם ההוצאה לפועל, משרדנו מפרסם מודעה באמצעי התקשורת בדבר הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס במסגרת הליך כינוס נכסים תוך ציון פרטי הנכס והמועד האחרון להגשת ההצעות.
יש לציין, כי לאורך כל הליך הכינוס, ממועד מינויו של כונס הנכסים ועד למועד מכירת הנכס, לחייב עומדת האפשרות למכור את הנכס בעצמו ובכך לזרז את ההליך כולו ולמנוע הגדלת החובות החלים עליו.
עד למועד האחרון להגשת הצעות לרכישת הנכס, יקבע מועד לביקור בנכס עם המעוניינים בכך.
עם קבלת ההצעות לרכישת הנכס, אשר מוגשת יחד עם שיק בנקאי בגובה 10% מגובה ההצעה המוצעת כפיקדון, לרוב מוזמנים המציעים הגבוהים יותר למשרדנו לצורך התמחרות בין המציעים בה נקבע הקונה והמחיר הסופי, כאשר ההצעה הגבוהה ביותר היא הזוכה בהתמחרות.
בסיום ההתמחרות וככל שהמחיר הינו סביר ביחס להערכות השמאי שברשות כונס הנכסים חותם הזוכה על הסכם מכר בינו לבין כונס הנכסים למכירת זכויות החייבים בנכס.
הסכם זה יש להביא לאישור רשם ההוצאה לפועל ורק לאחר קבלת האישור כאמור, ניתן להמשיך בהליך העברת הזכויות בנכס ע"ש הזוכה, לרבות רישומו ברשם המקרקעין או במנהל או בחברה המשכנת וכיוצ"ב.
יודגש, כי לעיתים מתקיימים הליכי כינוס נכסים למכירת נכס בהסכמת החייב, וכך החייב מתפנה מהנכס בעצמו וחוסך עלויות נוספות אשר מצטרפים לחוב. אחרת הפינוי מבוצע באמצעות צו פינוי לחייב המבוקש ע"י כונס הכנסים.
יש לציין כי כל ההליך כולו מתנהל תחת פיקוחו של רשם ההוצאה לפועל ועל כן הליך זה נחשב הליך בטוח, יחסית לעסקאות מכר רגילות. לאורך כל ההליך עם מינוינו ככונסי נכסים, דואג כונה הנכסים להגיש דוחות תקופתיים לרשם
ההוצאה לפועל ובו מדווחות כל הפעולות הננקטות בהליך.